Hva er permeabel betong og hva brukes det til?

Permeabel betong er en betong med høy vanngjennomtrengelighet. Dette oppnås ved et grovt og ensgradert tilslag i betongen, som sørger for at overflatevann dreneres gjennom betongen og ikke samler seg på overflaten. Samtidig er betongen sterk nok til å tåle trafikk. At betongen er sterk og vann kan trenge gjennom gjør den til et godt materiale for bruk i urbane strøk, blant annet til parkeringsplasser, fortau og gangvei.

Denne typen betong er ikke en ny oppfinnelse, men det er en god løsning på en del problemstillinger som vi har i dag. Evnen til å kunne lede bort vann fra overflater gjør at permeabel betong allerede brukes i flere land verden over. Både omfanget av bruken, kunnskapen om betongen og praktiske bruksområder øker for hver dag som går.

Les mer: «7 ting du ikke visste man kunne bruke betong til»

Vi trenger lokal overflatevannshåndtering

Vi vet at lokal håndtering av overvann vil bli viktigere i årene som kommer. De siste årene har det vært en økning av styrtregn og flom som følge av klimaendringer, og dermed har vi også et økende behov for å kunne kontrollere disse vannmassene i tettbygde strøk. Flom som ikke blir håndtert på riktig måte kan føre til store kostnader knyttet til reparasjon av bygninger og infrastruktur, og i noen tilfeller kan det true både verdier og menneskeliv.

Ved konvensjonelle dekker vil regnvannet samles på overflaten og deretter føres inn i rørledninger. På grunn av klimaendringer har vi et våtere og mer uforutsigbart vær, og i tettbygde strøk er det et økende problem med avrenning av store vannmengder. Dette er fordi store mengder vann kan sprenge kapasiteten på eksisterende rørnett som ikke er dimensjonert for denne belastningen

Flere fordeler med permeabel betong

Permeabel betong har flere positive aspekter. Det er et dekke som tåler trafikk, samtidig som det har evnen til å avlaste avløpssystemer ved kraftig nedbør. Ved å bruke permeabel betong kan man behandle overflatevannet lokalt, og føre vannet ned i bakken uten å måtte grave grøfter. Dette reduserer overvannsproblematikken og faren for flom.

Denne typen betong fungerer også som et filter, og renser forurenset vann som trenger igjennom. De forurensende stoffene vil enten ligge på overflaten av betongen, eller spyles ned i betongdekkets underliggende fundament, hvor de fanges opp og brytes ned.

Ved å ta høyde for dreneringsbehov kan man spare seg for mange utfordringer og kostbare reparasjoner i fremtiden, i tillegg til at det senker livsløpskostnadene for området. På parkeringsplasser og andre områder hvor folk ferdes både til fots og med bil, vil en permeabel betong gjøre det lettere å håndtere barnevogner, bilkjøring og lignende. At betongen reduserer vanndannelser vil også redusere risikoen for at det danner seg is på overflaten ved lave temperaturer.

Vil du lese flere spennende artikler om betong?

Vi har mange spennende artikler på vår nettside.