Kontrollrådet for betongprodukter og fabrikkblandet betong ble konstituert 17. desember 1967 og startet sin virksomhet 1. januar 1968. Grunnlaget for Kontrollrådets virksomhet ble hjemlet i en egen forskrift utgitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Av denne forskriften fremgikk det at alle fabrikker som ønsket å fremstille og levere betongprodukter til bygningsformål måtte være godkjent av Kontrollrådet.

Trapperom hos NVE
Trapperom hos NVE. Foto: Atelier Rude

Kontrollrådet 50 år, tilbakeblikk og fremtidsvisjoner

Kontrollrådets etablering var et resultat av samarbeid mellom myndighetene og eksisterende bransjeorganisasjoner.

Drivkreftene var ikke minst enkeltpersoner i bransjen som ønsket ryddige forhold, med offentlig kontroll og konkurranse på like vilkår mellom produsentene.

Når Kontrollrådet nå fyller 50 år, vil vi se tilbake på tiden som er gått – og tiden fremover.

1968-1978: Arbeidet startet og alle fabrikkene måtte kontrolleres

En av Kontrollrådets første oppgaver i 1968 var å registrere alle betongfabrikker i Norges land. Alle fabrikker ble gjennomgått og kontrollert for å undersøke om de tilfredsstilte de tekniske bestemmelsene som var utarbeidet i tilknytning til godkjenningsordningen.

Fabrikkene innså at Kontrollrådet mente alvor

Arbeidet tok tid og i november 1970 var 145 bedrifter godkjent. Fabrikkene innså at Kontrollrådet mente alvor, og mange gjorde ytterligere forbedringer. Mot slutten av 70-tallet var 340 bedrifter godkjent. Det gjenstod rundt 120 bedrifter som ikke ble godkjent på grunn av for dårlig produktkvalitet.

Informasjonskampanjer landet over

Det ble også drevet omfattende informasjonskampanjer for å opplyse bransjeaktørene  om ordningen. Det ble holdt møter over hele landet, og deltakerne ble presentert for hvilke fordeler det var å velge produkter fra godkjente fabrikker, både med tanke på sikkerhet og kvalitet.

Flere produkter

Senere ble det bestemt å utvide virksomheten til å omfatte nye områder tilknyttet betongområdet. Disse ordningene var frivillige, og gjaldt betonglaboratorier, gummitetningsringer, armeringsstål, kumlokk og rammer av støpejern.

Tåkelagt betongbru

1978-1988: Ny byggeforskrift og kompetanseheving

Enklere handel med betongprodukter i Norden

Kontrollrådet deltok aktivt i arbeidet med å etablere en nordisk kontrollavtale som skulle lette samhandelen med betongprodukter i Norden. Denne avtalen ble underskrevet i 1982 og skulle senere få stor betydning for nordisk samhandel.

Ny byggeforskrift

I 1987 kom det en helt ny byggeforskrift. Samtidig ble Statens bygningstekniske etat, i dag Direktoratet for byggkvalitet, etablert som fagorgan under departementet.

Dette innebar at Kontrollrådet fikk bygningsteknisk etat å forholde seg til som overordnet organ for de lovbestemte godkjenningsordningene.

Fullt fokus på kvalitetssikring i betongindustrien

Mot slutten av 80-tallet ble fokuset for alvor rettet mot kvalitetssikring i betongindustrien. Dette kom til syne gjennom en ny revisjon av Kontrollrådets tekniske bestemmelser. Med bakgrunn i de krav som ble stilt, ble det i bransjen gjennomført en omfattende kursvirksomhet og kompetanseheving.

tåkelagt bru i betong

1988-1998: Tilpasning til felleseuropeiske direktiver

På begynnelsen av 90-tallet innså man at forskrifter, direktiver og standardiseringsarbeid i Europa ville få en stor betydning også her i Norge. Kontrollrådet startet derfor med å tilpasse seg europeiske krav, og planla veien frem mot akkreditering av virksomheten.

I 1994 ble ordningen for godkjenning av betongtilslag, DGB, tilsluttet Kontrollrådet. Siste tilskuddet til Kontrollrådets virksomhet kom i 1997 da vi etablerte godkjenningsordninger for mur- og pussmørtel samt for teglstein.

Nå sertifiserte Kontrollrådet femten produktområder.

1998-2008: Sertifisering av ferdigbetong

I 1998 gjorde Kontrollrådet omfattende arbeid med sluttføring av sertifisering av ferdigbetongprodusentene, i henhold til de nye tekniske bestemmelsene som ble utgitt i 1996. Arbeidet med innføringen av dem startet i 1997.

Akkreditering for ISO 14001 og 9001

Kontrollrådet startet også prosessen  for å bli akkreditert for produktsertifisering av Norsk Akkreditering og dette ble innvilget i 1999.Kontrollrådet søkte og ble senere også innvilget akkreditering for å kunne utføre sertifisering av kvalitetssystemer for ISO 9001 i år 2000.

I 2003 kom så akkrediteringsbeviset for sertifisering av miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001 – Miljøstyringssystemer.

Stadig flere europeiske standarder

I 2003 kom en helt ny europeisk standard for betong, som over 200 ferdigbetongprodusenter måtte forholde seg til: NS-EN 206-1. Utover 2000-tallet kom europeiske standarder på løpende bånd, noe som skapte store utfordringer i forhold til både å informere medlemmer og sørge for at kravene ble oppfylt.

Over 600 bedrifter i inn- og utland

I 2007 passerer Kontrollrådet over 600 bedrifter i inn- og utland. Det gjennomføres årlig opptil 900 revisjoner ute i bedriftene.

2008-2018: 750 sertifiserte kunder i inn- og utland

De siste 10-12 årene har det vært stort fokus på kvalitetssystemer og spesielt ISO 14001 er særlig etterspurt. Kontrollrådet tilbyr også sertifisering innen arbeidsmiljø og kvalitetssystemer, men har hatt desidert størst vekst på miljøstyringssystemer i henhold til ISO-14001.

Totalt har Kontrollrådet ved utgangen av 2017 sertifisert styringssystemer omfattende omkring 115 produksjonsavdelinger. Det må derfor kunne sies at bransjen har vist et stadig større engasjement og ansvar knyttet til miljø.

Kontrollrådet har også dette ti-året vist vekst i antall sertifiserte bedrifter og har ved inngangen til 2018 omkring 750 sertifiserte kunder i inn- og utland. Utenlandsvirksomheten til Kontrollrådet omfatter i dag omkring 50 bedrifter fordelt på Danmark, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Spania, Portugal,Italia, Hviterussland, Polen, Litauen, Latvia, Tyrkia og Kina. Dette gjelder i stor grad produsenter som leverer armeringsstål til Norge, men også betongelementer og kumlokk og rammer av støpejern.

2018Sort/hvitt bilde av betong

I 2018 fyller Kontrollrådet 50 år, og historien stopper ikke der.

For Kontrollrådet vil det fortsatt være like viktig å følge med på hva som skjer i bransjen for å raskt kunne tilpasse seg endringer.Det vi ser som aktuelle områder fremover vil være økte krav til miljø og dokumentasjon av miljøvennlige produkter gjennom miljøvaredeklarasjoner. Dette ser vi mer av både fra byggherrer og offentlige myndigheter gjennom krav i prosjektmateriale samt føringer i lover og forskrifter.

Knyttet til miljøsiden vil vi helt sikkert også møte nye produkter basert på resirkulerte produkter, gjenbruk av produkter samt nye materialer basert på at råvaresituasjonen knyttet til naturmaterialer i deler av landet kan bli vanskelig.

Et annet område som er under kraftig utvikling er digitalisering av byggeprosessene med både BIM og Smart Building. For egen del ser vi også at våre prosesser knyttet til sertifisering kan moderniseres og digitaliseres for å sikre mer rasjonelle prosesser og derigjennom også våre egen konkurransedyktighet.

I tillegg vil det fortsatt være viktig for oss å være engasjert i standardiseringsarbeidet i Europa både for selv å ha god kunnskap om krav som kommer og samtidig kunne informerer våre kunder om endringene de må forholde seg til.