Utviklingen skjer svært raskt og vi ser at det blir stadig større utfordringer knyttet til revisjonsvirksomheten. Fysiske revisjoner som i utgangspunktet skal gjøres ute hos de sertifiserte kundene våre, er kraftig redusert pga. i økende grad reiserestriksjoner.

Vi viser til vår tidligere informasjon mht. hvilke tiltak Kontrollrådet har truffet knyttet til smittesituasjonen. Utviklingen skjer svært raskt og vi ser at det blir stadig større utfordringer knyttet til revisjonsvirksomheten. Fysiske revisjoner som i utgangspunktet skal gjøres ute hos de sertifiserte kundene våre, er kraftig redusert pga. i økende grad reiserestriksjoner. I tillegg vil mange produsenter ikke lenger motta personer utenfra av hensyn til smittefare og sikring av egen drift, noe vi selvfølgelig har full forståelse for.

For ikke få full stans og opphopning av revisjonene våre til et senere tidspunkt, har vi nå etablert og startet opp en ordning med revisjoner ved bruk av digitale verktøy. I hovedsak gjøres dette for vår del ved bruk av Microsoft Teams, men vi kan selvsagt også bruke andre digitale verktøy i samarbeid med kunden.

I hovedsak blir digitale revisjoner utført som følger;
a) Ved avtale om innsending av dokumenter til vår revisor
b) Etablering av digital plattform mellom revisor og kunde
c) Gjennomgang av kundens dokumentasjon via den etablerte digitale plattformen

Det vi ikke får utført gjennom denne ordningen, vil være den fysiske gjennomgangen som normalt er en del av revisjonen – dvs. å se på råvarelagring, produksjonsprosessen, produkter på lager og merking. Dette vil imidlertid bli vektlagt ved neste revisjon når situasjonen blir mer normalisert igjen.

Vi er klar over at deler av forannevnte fysiske revisjon i dag også kan løses digitalt og vi vil også prøve ut dette hos noen av våre kunder. Foreløpig velger vi imidlertid løsningen skissert under punktene a), b) og c) som allerede er gjennomført hos noen av kundene våre.
Vår revisor vil således ta kontakt med de av kundene våre der dette kan være aktuelt, for å avklare om de kan delta på en slik digital revisjon. Denne løsningen er for øvrig etablert for denne akutte situasjonen, men vi vil også ta med oss erfaringen fra løsningen for å vurdere å dra nytte av dette også ved senere ordinære revisjoner.

Vi vil også påpeke at den skisserte ordningen også er tatt opp med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som er ansvarlig for utpeking av oss som Teknisk kontrollorgan og akseptert av dem og den er også i samsvar med retningslinjer fra Norsk Akkreditering og European Accreditation.