Kontrollrådet har gitt ut et rundskriv i forbindelse med revisjonen av det nasjonale tillegget til standarden
NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021. Den nyreviderte utgaven, NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022 ble publisert 04.11.2022.

I rundskrivet angis endringer i standarden samt hvordan Kontrollrådet vil følge opp dette videre.
Rundskrivet er sendt til våre kunder i klasse A, D, B, C, N, R og kan leses her.