Innen flere av områdene vi driver produktsertifisering, legges harmoniserte europeiske produktstandarder til grunn for sertifisering og CE-merking. I en periode nå har det vært usikkerhet om hvilke standarder som skal legges til grunn for sertifiseringen og CE-merkingen.

Bakgrunnen for denne usikkerheten har vært at det er den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som på oppdrag fra EU lager og reviderer disse harmoniserte produktstandardene, mens det er EU som godkjenner og publiserer dem som harmoniserte standarder. Sistnevnte skjer gjennom EUs publisering av standardene i Official Journal (OJEC) og før de er publisert der kan de ikke legges til grunn for CE-merking av produktene.

Problemet oppstår således som følge av en tidsforskjell mellom når standarden fastsettes i CEN og når den er publisert i OJEC. Så snart den er publisert av CEN skal den iht. CENs regler utgis i hvert enkelt medlemsland, i Norge som NS-EN, innen en gitt frist og motstridende standarder skal trekkes tilbake.

Harmoniserte produktstandarder

I noen tilfeller kan det ta tid fra CEN utgir standardene til de er publisert i OJEC og de siste årene har også EU nektet å godkjenne flere produktstandarder utgitt av CEN. Derved oppstår det en situasjon der det er innført en revidert NS-EN som ikke er harmonisert enda, mens den som er harmonisert har blitt trukket tilbake. Det er i denne situasjon svært viktig å være klar over at vi kun kan sertifisere opp mot en harmonisert produktstandard og produsenten gjennomføre CE-merking av produktene.

Basert på denne noe uklare situasjonen har vi nå valgt å utarbeide en oversikt over samtlige harmonisert standarder vi bruker som grunnlag for vår produktsertifisering og som man kan CE-merke i samsvar med. Vi vil holde denne oppdatert til enhver tid slik at det ikke skal være usikkerhet om hvilke standard som gjelder. Du finner oversikten på siden «tekniske dokumenter» og får direkte tilgang til den ved å bruke denne linken.