Kontrollrådet har utgitt et rundskriv vedrørende merking av betongelementer i klasse D. Rundskrivet tar for seg kravene som gjelder og hvor disse er hjemlet.
Vi registrerer at det er varierende tolkninger av merkebestemmelser i NS-EN 13369:2018 og CE-merking iht de harmoniserte produktstandardene. Rundskrivet gjør rede for Kontrollrådets tolkning, og hva som blir lagt til grunn i våre revisjoner.
Rundskrivet er sendt ut til sertifiserte kunder i klasse D – Betongelementer og det kan lese HER