Revidert Publikasjon 21 fra Norsk Betongforening (NB21)

Publikasjonen 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» fra Norsk Betongforening (NB21) forelå i revidert utgave i desember 2017. Den trådte i kraft fra utgivelsesdato og overgangsperioden ble satt frem til 31.12.2018. Kravene i publikasjonen skal nå følges av alle som dokumenterer tilslag til betong mht. alkalireaktivitet. De gjelder også for betongprodusenter som skal levere ikke-reaktiv betong.

Publikasjon NB21 er normativ gjennom henvising fra NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017. Krav nedfelt i publikasjonen skal ivaretas både av produsenter av tilslag til betongproduksjon og betongprodusenter.

Kontrollrådet har nå sendt ut et rundskriv for å informere om endringene i publikasjonen. Det er sendt til tilslags- og betongprodusenter i Kontrollrådet sine klasser A, D og P. Rundskrivet omhandler blant annet vurdering av alkalireaktiviteten i forskjellige typer tilslag, og når betong med alkalireaktivt tilslag anses som ikke reaktivt. Rundskrivet viser kortfattet hva som er endret i publikasjonen fra 2004 utgaven til dagens gjeldende utgave.

Les vårt rundskriv «Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening» her.