Standarder for prøving av fersk og herdnet betong

NS-EN 12350 og NS-EN 12390 er to serier for prøving av fersk og herdnet betong som snart vil bestå av 30 deler til sammen. To standarder er nye og 15 av delene er revidert og utgis nå både på norsk og engelsk.

Nyheter i serien for prøving av fersk betong

NS-EN 12350 er en serie for prøving av materialegenskaper fersk betong. Serien består av følgende deler. Reviderte utgaver i fet skrift.
Del 1: Prøvetaking og vanlig utstyr (norsk)
• Del 2: Synkmål (norsk)
• Del 3: Vebeprøving (norsk)
• Del 4: Komprimeringsgrad (norsk)
• Del 5: Utbredingsmål (norsk)
• Del 6: Densitet (norsk)
• Del 7: Luftinnhold – Trykkmetoder (norsk)
• Del 8: Selvkomprimerende betong – Synkutbredelsesmetode

• Del 9: Selvkomprimerende betong – V-traktmetode
• Del 10: Selvkomprimerende betong – L-boksmetode
• Del 11: Selvkomprimerende betong – Segregeringsmotstand ved sikteprøving
• Del 12: Selvkomprimerende betong – J-ringmetode

Del 1 til del 8 er blitt oppdatert i 2019 og utgis 2019-12-01. Norsk oversettelse finnes for del 1 til del 7.
Standardene er omarbeidet med følgende:
• Del 1 omtaler utstyr som benyttes i to eller flere av de øvrige delene av serien. Øvrige deler henviser til denne.
• I flere av delene er det gjort presiseringer. Dette går på mengde betong som skal tas ut, hvordan denne skal tas ut, tidsvindu for målinger og avrunding til gitt desimal.
• Tekniske rettelser og bedre samkjøring mellom standardene.
• I tillegg er det gjort en del redaksjonelle endringer.

Nyheter i serien for herdnet betong

NS-EN 12390 er en serie for prøving av herdnet betong. Serien består av følgende deler. Reviderte utgaver i fet skrift.
• Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer og former
Del 2: Støping og herdning av prøvelegemer for fasthetsprøving (norsk)
• Del 3: Prøvelegemers trykkfasthet (norsk)
• Del 4: Trykkfasthet – Krav til prøvingsmaskiner (skal oversettes til norsk)
• Del 5: Prøvelegemers bøyestrekkfasthet (norsk)

• Del 6: Prøvelegemers spaltestrekkfasthet
Del 7: Densitet av herdnet betong (norsk)
• Del 8: Inntrengningsdybde av vann under trykk (norsk)

• Del 10: Bestemmelse av karbonatiseringsmotstand til betong ved atmosfærisk konsentrasjon av karbondioksid
• Del 11: Bestemmelse av kloridmotstand for betong, ensrettet utbredelse
• Del 13: Bestemmelse av sekantmodul for elastisitet under trykk
• Del 14: Deladiabatisk metode for bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under herdningsprosessen
Del 15: Adiabatisk metode for bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under dens herdeprosess
• Del 16: Bestemmelse av svinn i betong
• Del 17: Bestemmelse av kryp i betong under trykk

Del 2, 3, 5, 7, 8, 15 (merket i fet skrift) er oppdatert eller utgitt i 2019. Norsk oversettelse finnes for del 2, 3, 5, 7 og 8. Del 4 kom ut i oppdatert utgave i januar 2020. Del 16 og 17 er helt nye deler som ble utgitt i januar 2020.

Standardene er omarbeidet med følgende
• I flere av delene er det gjort presiseringer. Dette går på gjennomføringsmåter som krav til behandling av prøver og tilberedelse av prøvene, begrensninger knyttet til avretting av prøver, tidsvindu prøver skal gjennomføres på og til hvilken gitt desimal resultatet skal angis med.
• Tekniske rettelser og bedre samkjøring mellom standardene
• I tillegg er det gjort en del redaksjonelle endringer

I tillegg er 2 nye deler under utarbeidelse
• Del 12: Bestemmelse av potensialet for karbonatiseringsmotstand av betong: akselerert karbonatiseringsmetode
• Del 18: Bestemmelse av kloridmigreringskoeffisient

Øvrige nyreviderte standarder

NS-EN 12504-1:2019 Prøving av betong i konstruksjoner – kjerneprøver, uttak, vurdering og vurdering av trykkfasthetsresultater.
• Denne standarden er revidert i sin helhet. Omfanget av revisjon er oppgitt i standardens forord.
• Er gjeldende f.o.m. februar 2020
NS-EN 13791:2019 Vurdering av trykkfasthet i ferdige betongkonstruksjoner og prefabrikkerte betongelementer.
• Denne standarden er revidert i sin helhet. Omfanget av revisjon er oppgitt i underpunkter fra a til h i standardens forord.
• Er gjeldende f.o.m. februar 2020

Standard Norge utgir standardene, klikk her for deres hjemmeside