I det etterfølgende er relevante standarder gruppert pr. klasse. For enkelte områder finnes det i tillegg en oversikt over andre aktuelle spesifikasjoner (f.eks. finnes bestemmelser, rundskriv og andre tekniske dokumenter). Dette er dokumenter som legges til grunn ved sertifisering innen de enkelte områder.

Systemsertifisering

NS-EN ISO 9001 : 2015 Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001 : 2015 Ledelsessystemer for miljø
NS-ISO 45001 : 2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø (Tidligere SN-BS OHSAS 18001:2007)
Rundskriv 2/15, januar 2015: Presisering av krav ved svar på avvik

Produktsertifisering

Hoveddelen av Kontrollrådets virksomhet er i dag produktsertifisering og utføres innenfor etterfølgende produktområder. I stor utstrekning utføres denne sertifiseringen med grunnlag i harmoniserte europeiske standarder som gir grunnlag for obligatorisk CE-merking og utarbeidelse av Ytelseserklæringer. Da det vil være forskjell mellom tidspunktet for utgivelse av en EN-standard fra CEN og tidspunktet for når den kan tas i bruk som en harmonisert standard, har vi utarbeidet og vedlikeholder en oversikt over gyldige harmonisert standarder.

Ved å følge denne linken finner du oversikten som viser hvilke standarder vi må legge til grunn ved sertifisering iht. de harmoniserte produktstandardene.

Klasse A : Fabrikkblandet betong

NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening
Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020

Klasse B : Betongprodukter til bygninger

NS-EN 490:2011+A1:2017 : Betongtakstein
NS-EN 15435:2008 : Forskalingsblokker
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020

Klasse C : Rør og kumelementer

NS 3121:2003/A1:2010 : Rør
NS 3139:2003: Kummer
NS-EN 545:2010: Duktile støpejernsrør
NS-EN 1796:2013: GRP-rør
NS-EN 14364:2013: GRP-rør
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020

Klasse D : Betongelementer

NS-EN 1168:2005+A3:2011 : Hulldekkelementer
NS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 : Produktkrav og samsvarsevaluering for skadereduserende vegtiltak
NS-EN 12737:2004+A1:2007 : Spaltegulvelementer
NS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 : Fundamentpeler
NS-EN 12843:2004 : Master og stolper
NS-EN 13224:2011 : Ribbedekkeelementer
NS-EN 13225:2013 : Lineære konstruksjonselementer
NS-EN 13369:2018: Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
NS-EN 13693:2004+A1:2009 : Spesielle takelementer
NS-EN 13747:2005+A2:2010 : Gulvplater for gulvsystemer
NS-EN 13978-1:2005 : Prefabrikkerte betonggarasjer
NS-EN 14843:2007 : Trapper
NS-EN 14844:2006+A2:2011 : Firkantkulvert
NS-EN 14991:2007 : Fundamenter
NS-EN 14992:2007+A1:2012 : Veggelementer
NS-EN 15037-1:2008 : Gulvsystemer med bjelke og blokk,Del 1: Bjelker
NS-EN 15050:2007+A1:2012 : Bruelementer
NS-EN 15258:2008 : Støttemurselementer
NS 9416:2013 : Betongkar
Full versjon på engelsk av Final Position Paper fra SG13 : 2008
Norsk oversettelse av aktuelle punkter i Final Posistion Paper fra SG13 : 2008
Rundskriv 1/15, januar 2015: Endringer i kravelementer
Rundskriv 1/16, januar 2016: Endringer i kravelementer – Sveising
Rundskriv 1/19, januar 2019: Revidert standard NS-EN 13369
Endringer fra NS-EN 13369:2004 til NS-EN 13369:2018
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening

Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020

Klasse E : Stålkomponenter

NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011 : Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
Rundskriv 4/18, april 2018: Revisjonsfrekvens
Rundskriv 1/20,januar 2020: Endringer i krav

Klasse F : Lettbetong

NS-EN 12446:2011 : Pipeelementer. Ytterelementer av betong
NS-EN 1520:2011 : Lettbetongelementer
NS-EN 771–3:2011 + A1:2015 : Blokkprodukter

Klasse G : Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

Tilsetningsstoffer:
NS-EN 934-2:2009 + A1:2012 : Tilsetningsstoffer for betong
NS-EN 934-3:2009 + A1:2012 : Tilsetningsstoffer for murmørtler
NS-EN 934-4:2009 : Tilsetningsstoffer for injiseringsmasse for kabelkanaler
NS-EN 934-5:2007 : Tilsetningsstoffer for sprøytebetong
NS-EN 934-6:2001 + A1:2005 : Samsvarskontroll

Tilsetningsmaterialer:
NS-EN 13263:2013 : Silikastøv
NS-EN 12878:2005 : Fargepigmenter til betong
NS-EN 12878:2005/AC:2006 : Fargepigmenter til betong

Fiber:
NS-EN 14889-1:2006 : Stålfiber
NS-EN 14889-2:2006 : Polymer fiber

Klasse H : Laboratorier

Tekniske bestemmelser for klasse H – Laboratorier revidert september 2019 (revisjon 5)
Rundskriv 4/19, november 2019 : Revisjon av tekniske bestemmelser klasse H – Laboratorier

Klasse K : Armering

prEN 10138-1:2009 : Spennstål. Generelle krav
prEN 10138-3:2009 : Spennstål. Spenntau
NS 3576 del 1:2005 : Kamstål B500NA
NS 3576 del 2:2012 : Kamstål B500NB
NS 3576 del 3:2012 : Kamstål B500NC
NS 3576 del 4:2005 : Armeringsnett
NS 3576 del 5:2012 : Rustfri armering
NS-EN 10080:2005 : Armeringsstål
Rundskriv 1/11, januar 2011 : Sertifisering av armeringsprodukter
Oktober 2010 (rev. 1) : Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse L: Produkter av støpejern

NS-EN 124:2015 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder
Januar 2017: Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 1/17 januar 2017 : NS-merking av kumlokk og rammer av støpejern
Rundskriv 6/18, februar 2018: Overgang til NS-EN 124-1:2015 og NS-EN 124-2:2015

Klasse M : Sement og bindemidler

NS-EN 197-1:2011 : Sement
NS-EN 413-1:2011 : Mursement
NS-EN 459-1:2010 : Bygningskalk
SS 134202:2006 : Sement med moderat varmeutvikling
SS 134203:2014 : Lavalkalisement

Klasse N : Gate-, vei-, og parkprodukter av betong

NS-EN 1338:2003 : Belegningsstein
NS-EN 1339:2003 : Heller
NS-EN 1340:2003 : Kantstein
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020

Klasse O : Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong

NS-EN 1504-2:2004 : Systemer for overflatebehandling
NS-EN 1504-3:2005 : Reparasjon for bærende og ikke-bærende formål
NS-EN 1504-4:2004 : Lim for konstruktive formål
NS-EN 1504-5:2005 : Injeksjon i betong
NS-EN 1504-6:2006 : Forankring av armeringsstang
NS-EN 1504-7:2006 : Korrosjonsbeskyttelse av armering

Klasse P : Tilslag

NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016 : Tilslag for betong
NS-EN 13043:2002+NA:2008 : Tilslag for asfalt
NS-EN 13055-1:2002+NA2007 : Lett tilslag for betong og mørtel
NS-EN 13055-2:2004 : Lett tilslag for ubunden bruk
NS-EN 13139:2002 : Tilslag for mørtel
NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009 : Tilslag for vei
NS-EN 13285:2010 : Mekanisk stabiliserte masser
NS-EN 13383-1:2002 : Vassbyggingsstein
NS-EN 13450:2002+NA:2009 : Tilslag for jernbaneballast
2004: Veiledning til standardenes krav om produksjonskontroll
Rundskriv 3/18, mars 2018 : Fremmedstein
Rundskriv 5/18, juni 2018 : Evaluering av Kontrollrådets krav knyttet til sertifisering av mobile anlegg&lt
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening

Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg

Klasse R : Puss- og murmørtler

NS-EN 998-1:2016 : Pussmørtler
NS-EN 998-2:2016 : Murmørtler
Rundskriv 1/18, januar 2018: Sertifisering av tørrbetonger
Rundskriv 2/18, mars 2018: Mørtler – reviderte standarder
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse S : Asfalt og tilhørende bindemidler

NS-EN 12271:2006 : Overflatebehandling av asfalt
NS-EN 12273:2006 : Slamasfalt
NS-EN 12591:2009 + NA:2011 : Bitumen
NS-EN 13108-1:2006 + NA:2007 : Asfaltbetong
NS-EN 13108-2:2006 : Asfaltbetong for tynne lag (tynndekker)
NS-EN 13108-3:2006 + NA:2008 : Mykasfalt
NS-EN 13108-4:2006 : «Hot rolled» asfalt
NS-EN 13108-5:2006 + NA:2008 : Skjelettasfalt
NS-EN 13108-6:2006 + NA:2008 : Støpeasfalt
NS-EN 13108-7:2006 + NA:2008 : Drensasfalt
NS-EN 13808:2013 + NA:2016 : Bitumenemulsjon
NS-EN 14023:2010 + NA:2011 : Polymermodifisert bitumen
Rundskriv 5/18, juni 2018 : Evaluering av Kontrollrådets krav knyttet til sertifisering av mobile anlegg
Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg