I det etterfølgende er relevante standarder gruppert pr. klasse. For enkelte områder finnes det i tillegg en oversikt over andre aktuelle spesifikasjoner (f.eks. finnes bestemmelser, rundskriv og andre tekniske dokumenter). Dette er dokumenter som legges til grunn ved sertifisering innen de enkelte områder.

Systemsertifisering

NS-EN ISO 9001 : 2015 Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001 : 2015 Ledelsessystemer for miljø
NS-EN ISO 45001 : 2023 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
Rundskriv 2/15, januar 2015: Presisering av krav ved svar på avvik

Produktsertifisering

Hoveddelen av Kontrollrådets virksomhet er i dag produktsertifisering og utføres innenfor etterfølgende produktområder. I stor utstrekning utføres denne sertifiseringen med grunnlag i harmoniserte europeiske standarder som gir grunnlag for obligatorisk CE-merking og utarbeidelse av Ytelseserklæringer. Da det vil være forskjell mellom tidspunktet for utgivelse av en EN-standard fra CEN og tidspunktet for når den kan tas i bruk som en harmonisert standard, har vi utarbeidet og vedlikeholder en oversikt over gyldige harmonisert standarder.

Her finner du oversikten som viser hvilke standarder vi må legge til grunn ved sertifisering iht. de harmoniserte produktstandardene.

Klasse A : Fabrikkblandet betong

NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2022
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening
Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020
Rundskriv 1/23, februar 2023: Oppdatert standard for betongproduksjon

Klasse B : Betongprodukter til bygninger

NS-EN 490:2011+A1:2017 : Betongtakstein
NS-EN 15435:2008 : Forskalingsblokker
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020
Rundskriv 1/23, februar 2023: Oppdatert standard for betongproduksjon

Klasse C : Rør og kumelementer

NS 3121:2003/A1:2010 : Rør
NS 3139:2003: Kummer
NS-EN 545:2010: Duktile støpejernsrør
NS-EN 1796:2013: GRP-rør
NS-EN 14364:2013: GRP-rør
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020
Rundskriv 1/22, september 2022: Oppklaring rundt kravene til sveising av armering
Rundskriv 1/23, februar 2023: Oppdatert standard for betongproduksjon

Klasse D : Betongelementer

NS-EN 1168:2005+A3:2011 : Hulldekkelementer
NS-EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 : Produktkrav og samsvarsevaluering for skadereduserende vegtiltak
NS-EN 12737:2004+A1:2007 : Spaltegulvelementer
NS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 : Fundamentpeler
NS-EN 12843:2004 : Master og stolper
NS-EN 13224:2011 : Ribbedekkeelementer
NS-EN 13225:2013 : Lineære konstruksjonselementer
NS-EN 13369:2023: Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
NS-EN 13693:2004+A1:2009 : Spesielle takelementer
NS-EN 13747:2005+A2:2010 : Gulvplater for gulvsystemer
NS-EN 13978-1:2005 : Prefabrikkerte betonggarasjer
NS-EN 14843:2007 : Trapper
NS-EN 14844:2006+A2:2011 : Firkantkulvert
NS-EN 14991:2007 : Fundamenter
NS-EN 14992:2007+A1:2012 : Veggelementer
NS-EN 15037-1:2008 : Gulvsystemer med bjelke og blokk,Del 1: Bjelker
NS-EN 15050:2007+A1:2012 : Bruelementer
NS-EN 15258:2008 : Støttemurselementer
NS 9416:2013 : Betongkar
Full versjon på engelsk av Final Position Paper fra SG13 : 2008
Norsk oversettelse av aktuelle punkter i Final Posistion Paper fra SG13 : 2008
Rundskriv 1/15, januar 2015: Endringer i kravelementer
Rundskriv 1/16, januar 2016: Endringer i kravelementer – Sveising
Rundskriv 1/19, januar 2019: Revidert standard NS-EN 13369
Endringer fra NS-EN 13369:2004 til NS-EN 13369:2018
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening

Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020
Rundskriv 1/22, september 2022: Oppklaring rundt kravene til sveising av armering
Rundskriv 1/23, februar 2023: Oppdatert standard for betongproduksjon
Rundskriv 2/23, juni 2023: Oppklaring rundt kravene til merking av betongelementer

Klasse E : Stålkomponenter

NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011 : Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
Rundskriv 4/18, april 2018: Revisjonsfrekvens
Rundskriv 1/20,januar 2020: Endringer i krav
Rundskriv 1/22, september 2022: Oppklaring rundt kravene til sveising av armering

Klasse F : Lettbetong

NS-EN 12446:2011 : Pipeelementer. Ytterelementer av betong
NS-EN 1520:2011 : Lettbetongelementer
NS-EN 771–3:2011 + A1:2015 : Blokkprodukter

Klasse G : Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

Tilsetningsstoffer:
NS-EN 934-2:2009 + A1:2012 : Tilsetningsstoffer for betong
NS-EN 934-3:2009 + A1:2012 : Tilsetningsstoffer for murmørtler
NS-EN 934-4:2009 : Tilsetningsstoffer for injiseringsmasse for kabelkanaler
NS-EN 934-5:2007 : Tilsetningsstoffer for sprøytebetong
NS-EN 934-6:2001 + A1:2005 : Samsvarskontroll

Tilsetningsmaterialer:
NS-EN 13263:2013 : Silikastøv
NS-EN 12878:2005 : Fargepigmenter til betong
NS-EN 12878:2005/AC:2006 : Fargepigmenter til betong

Fiber:
NS-EN 14889-1:2006 : Stålfiber
NS-EN 14889-2:2006 : Polymer fiber

Klasse H : Laboratorier

Tekniske bestemmelser for klasse H – Laboratorier revidert september 2019 (revisjon 5)
Rundskriv 4/19, november 2019 : Revisjon av tekniske bestemmelser klasse H – Laboratorier

Klasse K : Armering

prEN 10138-1:2009 : Spennstål. Generelle krav
prEN 10138-3:2009 : Spennstål. Spenntau
NS 3576 del 1:2005 : Kamstål B500NA
NS 3576 del 2:2012 : Kamstål B500NB
NS 3576 del 3:2012 : Kamstål B500NC
NS 3576 del 4:2005 : Armeringsnett
NS 3576 del 5:2012 : Rustfri armering
NS-EN 10080:2005 : Armeringsstål
Rundskriv 1/11, januar 2011 : Sertifisering av armeringsprodukter
Oktober 2010 (rev. 1) : Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 1/22, september 2022: Oppklaring rundt kravene til sveising av armering

Klasse L: Produkter av støpejern

NS-EN 124:2015 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder
Januar 2017: Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 1/17 januar 2017 : NS-merking av kumlokk og rammer av støpejern
Rundskriv 6/18, februar 2018: Overgang til NS-EN 124-1:2015 og NS-EN 124-2:2015

Klasse M : Sement og bindemidler

NS-EN 197-1:2011 : Sement
NS-EN 413-1:2011 : Mursement
NS-EN 459-1:2010 : Bygningskalk
SS 134202:2006 : Sement med moderat varmeutvikling
SS 134203:2014 : Lavalkalisement

Klasse N : Gate-, vei-, og parkprodukter av betong

NS-EN 1338:2003 : Belegningsstein
NS-EN 1339:2003 : Heller
NS-EN 1340:2003 : Kantstein
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Rundskriv 3/20, desember 2020: Oppdatert standard for betongproduksjon
Vedlegg rundskriv 3/20, desember 2020: Endringer i standarden for betong NS-EN 206:2013+A1:2016+NA2020
Rundskriv 1/23, februar 2023: Oppdatert standard for betongproduksjon

Klasse O : Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong

NS-EN 1504-2:2004 : Systemer for overflatebehandling
NS-EN 1504-3:2005 : Reparasjon for bærende og ikke-bærende formål
NS-EN 1504-4:2004 : Lim for konstruktive formål
NS-EN 1504-5:2005 : Injeksjon i betong
NS-EN 1504-6:2006 : Forankring av armeringsstang
NS-EN 1504-7:2006 : Korrosjonsbeskyttelse av armering

Klasse P : Tilslag

NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016 : Tilslag for betong
NS-EN 13043:2002+NA:2008 : Tilslag for asfalt
NS-EN 13055-1:2002+NA2007 : Lett tilslag for betong og mørtel
NS-EN 13055-2:2004 : Lett tilslag for ubunden bruk
NS-EN 13139:2002 : Tilslag for mørtel
NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009 : Tilslag for vei
NS-EN 13285:2018 : Mekanisk stabiliserte masser
NS-EN 13383-1:2002 : Vassbyggingsstein
NS-EN 13450:2002+NA:2009 : Tilslag for jernbaneballast
2004: Veiledning til standardenes krav om produksjonskontroll
Rundskriv 3/18, mars 2018 : Fremmedstein
Rundskriv 5/18, juni 2018 : Evaluering av Kontrollrådets krav knyttet til sertifisering av mobile anlegg&lt
Rundskriv 2/19, mars 2019: Revidert publikasjon 21 fra Norsk Betongforening

Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg

Klasse R : Puss- og murmørtler

NS-EN 998-1:2016 : Pussmørtler
NS-EN 998-2:2016 : Murmørtler
Rundskriv 1/18, januar 2018: Sertifisering av tørrbetonger
Rundskriv 2/18, mars 2018: Mørtler – reviderte standarder
Februar 2017: Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse S : Asfalt og tilhørende bindemidler

NS-EN 12271:2006 : Overflatebehandling av asfalt
NS-EN 12273:2006 : Slamasfalt
NS-EN 12591:2009 + NA:2011 : Bitumen
NS-EN 13108-1:2006 + NA:2007 : Asfaltbetong
NS-EN 13108-2:2006 : Asfaltbetong for tynne lag (tynndekker)
NS-EN 13108-3:2006 + NA:2008 : Mykasfalt
NS-EN 13108-4:2006 : «Hot rolled» asfalt
NS-EN 13108-5:2006 + NA:2008 : Skjelettasfalt
NS-EN 13108-6:2006 + NA:2008 : Støpeasfalt
NS-EN 13108-7:2006 + NA:2008 : Drensasfalt
NS-EN 13808:2013 + NA:2016 : Bitumenemulsjon
NS-EN 14023:2010 + NA:2011 : Polymermodifisert bitumen
Rundskriv 5/18, juni 2018 : Evaluering av Kontrollrådets krav knyttet til sertifisering av mobile anlegg
Rundskriv 2/20, november 2020: Sertifisering og oppfølging av back-up anlegg