Skal du søke om produktsertifisering gjennom Kontrollrådet? Her går vi gjennom prosessen fra søknad til sertifisering i grove trekk. Hvis du har spørsmål eller noe er uklart i forbindelse med søknadsprosessen ber vi om at du tar kontakt med oss.

Søknadsskjemaer

Ved henvendelse til Kontrollrådet kan søknadspapirer også sendes pr. post.

Søknad

Å fylle ut riktig søknadsskjema er første steg i søknadsprosessen. Det er viktig at søknaden fylles ut korrekt, med de vedlagte dokumenter som etterspørres i søknadsskjema. Ta kontakt med Kontrollrådet dersom det er forhold knyttet til søknaden som er uklare. Søknadens første side fungerer som en avtale mellom søker og Kontrollrådet. En person ved bedriften som har myndighet til å påtegne på vegne av søker skal signere denne siden.

Kvalitetssystemer knyttet til styring av kvalitet eller ytre miljø må være komplett iht. kravelementene i relevant standard. Produksjonskontrollsystemer bør også være komplette, men her aksepteres det at prosedyrer eller rutiner som er knyttet til drift av produksjonsanlegget ikke er helt på plass med bakgrunn i at man normalt trenger noe erfaring med nye anlegg før oppfølgingsrutiner kan fastsettes.

Når alle disse punkter er avklart med søker, tas det stilling til om det er behov for en avklaringsrevisjon.

Avklaringsrevisjon

Søker og Kontrollrådet kan avtale en avklaringsrevisjon for gjennomgang av søknadsdokumenter, produksjon og videre gang i søknadsprosessen. Innen system- og miljøsertifisering skal en avklaringsrevisjon gjennomføres som et ledd i sertifiseringsprosessen.

Sertifiseringsrevisjon

Revisjonen gjennomføres på bakgrunn av utarbeidet sjekkliste, samt at det foretas stikkprøver på at systemet er iverksatt. I tillegg sjekkes det at produktkrav og produksjonstekniske krav er i overensstemmelse med krav eller egne deklarerte forhold. Dette kan blant annet gjennomføres ved at det tas ut produkter til prøving internt og/eller eksternt.

Ved slutten av revisjonen skrives en observasjonsrapport og det informeres og avklares med bedriften om de revisjonsfunn som er gjort. Etter gjennomført revisjon skrives en revisjonsrapport som oversendes søker. Vedlagt denne rapporten følger eget vedlegg med eventuelle avvik og merknader. For eventuelle avvik vil det være gitt en svarfrist til bedriften.

Dersom det ikke avdekkes avvik, oversendes saken til sertifiseringsleder for videre behandling.

Videre oppfølging i forbindelse med avvik

Søker gjennomgår revisjonsrapporten og iverksetter tiltak knyttet til de avvik som er gitt etter revisjonen. Innenfor gitt tidsfrist skal søker gi en tilbakemelding til Kontrollrådet vedrørende de tiltak som er iverksatt. Relevant dokumentasjon som viser de tiltak som er iverksatt, må sendes sammen med bedriftens tilbakemelding.
Merknader trenger man ikke besvare i denne omgang, men det er ingen ulempe for sertifiseringsprosessen at orientering om tiltak også foreligger for merknadene.

Sertifisering

Kontrollrådets saksbehandler gjennomgår svar fra søker og vil ta opp eventuelle uklarheter eller mangler med søker. Når alle forhold rundt avvik(ene) er redegjort for og dokumentert, kan avvikene lukkes og saken oversendes sertifiseringsleder for videre behandling og eventuell utstedelse av sertifikat.

Avslutning av søknadsprosessen

Dersom det går mer enn 3 måneder uten at bedriften svarer på henvendelser fra Kontrollrådet, enten det gjelder mer dokumentasjon eller manglende svar på avvik, vil søknadsprosessen normalt bli avsluttet og bedriften tilskrevet om dette.

Produksjonstillatelse

Innen produktsertifiseringen og i de tilfeller hvor ikke all dokumentasjon knyttet til produksjonsanlegget er på plass, kan det gis en produksjonstillatelse. Denne vil normalt gis for maksimalt 6 måneder. Før produksjonstillatelsen utløper, skal den avløses av et sertifikat. I noen tilfeller kan produksjonstillatelse gis for en anleggsperiode.

For en mer detaljert beskrivelse av prosessen viser vi til de Administrative bestemmelsene.

Har du spørsmål?

Kontakt Kontrollrådet her for spørsmål om søknadsprosessen.