Den 01.05.2017 ble det utgitt en ny oppdatert utgave av standard for betong NS-EN 206.

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Det nasjonale tillegget angir egne nasjonale bestemmelser som gjelder for konstruksjoner i Norge.

Den reviderte utgaven er gitt ut både på engelsk (EN 206:2013+A1:2016) og norsk (NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017). Det nasjonale tillegget er imidlertid kun på norsk. Et endringsblad er innarbeidet i hoveddelen av standarden, og endringene er merket med revisjonstegn. Rettelser er utført i det nasjonale tillegget til standarden.

Endringer

Det er ingen vesentlige endringer i denne utgaven av standarden, men det som er endret siden forrige utgave er:

  • Det er utdypet hva som menes med kort og lang dimensjonerende brukstid i tillegg F.
  •  En formel er korrigert i tillegg L, og formelen har fått et ligningsnummer.
  • I engelsk versjon er EN 13055:2016 «Lightweight aggregates» oppgitt som normativ referanse (ikke prEN 13055 som i forrige utgave). Alle henvisninger til standarden er rettet. Her må man imidlertid være oppmerksom på at denne standarden inntil videre ikke kan benyttes som spesifikasjon av Lett tilslag, da den enda ikke er vedtatt som harmonisert standard. Inntil videre må derfor den tidligere standarden NS-EN 13055-1:2002+NA:2007 benyttes som spesifikasjon, da denne fortsatt er den eneste standarden for lett tilslag man kan CE-merke i henhold til og således lovlig omsette lett tilslag til betong. Det er foreløpig usikkert når EN13055:2016 vil bli vedtatt som harmonisert standard, men mulig vil dette skje tidligst i løpet av 2018.
  • I engelsk versjon er en henvisning til litteraturlisten rettet i punkt 5.3.3(4).
  • Det er foretatt noen redaksjonelle rettelser i det nasjonale tillegget.

Konsekvenser

Endringer i denne utgaven av standarden berører kun prosjekterende ved prosjektering av brukstid og de produsenter som vil ha behov for å bruke formelen i tillegg L under vurderingen av standardavviket i vurderingsperioden. Ellers er det ingen endrede krav til delmaterialer for betong (som sement, tilslag, blandevann, tilsetningsmaterialer, tilsetningsstoffer og fibre), egenskaper for fersk og herdnet betong og påvisning av disse, begrensninger i betongsammensetning, betongspesifikasjon, levering av fersk betong, rutiner for produksjonskontroll, samsvarskriterier og evaluering av samsvar. Det er heller ingen behov for korrigeringer i bedriftenes produksjonskontrollsystemer.