Kontroll- og godkjenningsordning innen betong

Kontrollrådet ble etablert i desember 1967 med formål å drive en lovhjemlet kontroll- og godkjenningsordning på betongområdet. Senere ble virksomheten utvidet med en rekke frivillige ordninger på produktområder tilknyttet betong.

I dag er vi etablert som en privat, næringsdrivende stiftelse med formål å være et ledende teknisk kontrollorgan innen sine virksomhetsområder. Formålet med virksomheten er således i stor grad knyttet opp mot kapittel 3 i Teknisk Forskrift 17. Det vil imidlertid fortsatt være en viktig oppgave for oss å dekke markedets behov for frivillige sertifiseringsordninger innen de områder vi arbeider.

Les mer om Kontrollrådets kvalitets- og HMS-politikk.

Kontrollrådets årsregnskaper finner du her.

Sertifisering av byggevarer

Vi tilbyr våre tjenester til det offentlige og private næringsliv. Vårt kjerneområde er sertifisering av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 17 kap. 3 samt Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Vi administrerer sertifiseringsordninger innen byggevareområdet og omkring 750 bedrifter er tilsluttet våre ulike ordninger.

Sertifiseringer

Kontrollrådet er akkreditert av Norsk Akkreditering for sertifisering av produkter iht. NS-EN ISO/IEC 17065:2012 samt ledelsessystemer for kvalitet og miljø iht. NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 og for arbeidsmiljø. Kontrollrådet er i tillegg utpekt som teknisk kontrollorgan av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innenfor de fleste av våre virksomhetsområder, jfr. oversikt i den europeiske databasen NANDO.

Loger Norsk Akkreditering og Direktoratet for byggkvalitet

Vi driver i dag sertifiseringsordninger innen følgende områder:

Systemsertifisering

Kontrollrådet tilbyr følgende systemsertifiseringer:

 • Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001
 • Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001
 • Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001

Se mer informasjon om våre systemsertifiseringer her.

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende IAF-kodene;

 • 2 – Gruve- og bergverksdrift
 • 15 – Ikke-metalliske mineralprodukter
 • 16 – Betong, sement, kalk, gips og lignende
 • 17 – Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter
 • 39 – Andre sosiale tjenester

Produkt og produksjonskontroll (PKS) sertifisering

Produktområder merket med *) omfattes av produktsertifisering. Alle øvrige produktområder gjelder sertifisering av produksjonskontrollsystem (PKS).

 • Klasse A – Fabrikkblandet betong *)
 • Klasse B – Betongprodukter til husbygging
 • Klasse C – Rør og kumelementer
 • Klasse D – Betongelementer
 • Klasse E – Stålkomponenter (gjelder kun utførelsesklassene EXC1, EXC2 og EXC3)
 • Klasse F – Lettbetong
 • Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer *)1)
 • Klasse K – Armeringsprodukter *)
 • Klasse L – Produkter av støpejern *)
 • Klasse M – Sement *)
 • Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong
 • Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong
 • Klasse P – Tilslag
 • Klasse R – Mørtler
 • Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler
 • *)1) I klasse G er det kun produksjon av silikastøv som omfattes av produktsertifisering

Har du spørsmål?

Lurer du på noe om sertifiseringsprosessen? Ta kontakt med oss så svarer vi på dine spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon her.