Vi er gjort kjent med at det ved bestilling av trykkpresser for prøving av betong, finnes flere versjoner å få kjøpt med dokumentasjon iht. ulike standarder og at det kan være store prisforskjeller på disse.

Vi ønsker derfor å presisere at lastprøvingsmaskiner som skal benyttes til trykkprøving av betong i samsvar med NS-EN 206:2013+A1:2016+ NA:2020 – Betong, skal tilfredsstille kravene til nøyaktighet og stabilitet slik det er angitt i prøvingsstandarden NS-EN 12390-4:2019. Dette var for øvrig et krav som kom inn i standarden da den kom i 2000 og det er således ikke noe nytt krav, men har eksistert i svært mange år.

Ved kjøp av nye trykkpresser forutsetter vi at det tas hensyn til dette kravet i NS-EN 12390-4 og at det foreligger slik dokumentasjon for oppfyllelse av kravene fra leverandøren/produsenten av trykkpressen. Denne dokumentasjonen forventer vi å finne hos våre sertifiserte kunder.

Trykkpresser som ikke tilfredsstiller kravene i prøvingsstandarden, vil således ikke være i samsvar med NS-EN 206 når det gjelder dokumentasjon av trykkfasthet for betong. Eldre trykkpresser innkjøpt før standarden trådte i kraft (før 2002), vil fortsatt kunne benyttes dersom de gjennom årlig kontroll er dokumentert å ha tilfredsstillende nøyaktighet, dvs. at de ligger innenfor en nøyaktighet på +/- 2 % og at reproduserbarheten ved de aktuelle lastserier er tilfredsstillende.

NS-EN12390-4:2019 stiller for øvrig krav til +/- 1% nøyaktighet, men i det nasjonale tillegget til NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2020, er dette kravet endret til +/- 2 %.

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom at slike eldre trykkpresser eventuelt kan ha problemer med stabiliteten, noe som spesielt vil kunne gi utslag ved at det registreres lavere fastheter ved prøving av betong i høyere fasthetsklasser (B45 og høyere).